ભગુડા ગામ નો ઇતિહાસ - Kabrau Mogal Dham

ભગુડા ગામ નો ઇતિહાસ

  • Thumbnail for ભગુડા ગામ નો ઇતિહાસ

    ભગુડા ગામ નો ઇતિહાસ

    ભગુડા ગામ નો ઇતિહાસ મોગલધામ ભગુડા આઈ શ્રી “મોગલ માઁ” નું મંદિર, ભાવનગર જિલ્લાના મહુવાતાલુકામાં, ભગુડા ગામે આવેલું છે. જે મોગલધામ તરીકે ઓળખાય છે. આશરે…

    Read