કબરાઉ મોગલ મા ના પરચા - Kabrau Mogal Dham

કબરાઉ મોગલ મા ના પરચા

  • Thumbnail for કબરાઉ મોગલ મા ના પરચા

    કબરાઉ મોગલ મા ના પરચા

    કબરાઉ મોગલ મા ના પરચા કચ્છની પવિત્ર ધરતી પર બેઠેલી ગુજરાતની સમાધિ હું શ્રી મામુગલ માધવલી છું મર્યાદા વિનાની છે. જો કે માત્ર ગુજરાત કે…

    Read