રાજકોટ થી ભગુડા કેટલા કિલોમીટર - Kabrau Mogal Dham

રાજકોટ થી ભગુડા કેટલા કિલોમીટર

રાજકોટ થી ભગુડા કેટલા કિલોમીટર

4 hr 54 min (204.4 km) via Bhavnagar – Rajkot Rd

રાજકોટ થી ભગુડા જવા માટે તમારે પાંચ કલાકનો રસ્તો કાપવો પડે છે જે આશરે 204 કિલોમીટર થાય છે

રાજકોટ થી કબરાઉ કેટલા કિલોમીટર

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *