રાજકોટ થી કબરાઉ કેટલા કિલોમીટર - Kabrau Mogal Dham

રાજકોટ થી કબરાઉ કેટલા કિલોમીટર

રાજકોટ થી કબરાઉ કેટલા કિલોમીટર

મોગલ ધામ કેટલા કિલોમીટર

3 hr 43 min (169.7 km) via Rajkot – Morbi HwyઅનેNH 27

rajkot to kabrau mogal dham distance

રાજકોટ થી કબરાઉ કેટલા કિલોમીટર

મોગલ ધામ તમારે જોવું હોય તો રાજકોટ થી 167 કિલોમીટર થાય છે  ત્રણ કલાક અને 16 મિનિટનો આ રસ્તો છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *